Study & Master Dipalo Buka ya Morutwana Mophato wa 3

Study & Master jwa Dipalo ya Tlhakore lwa Motheo le tlhabolotswe ka go kgethega ke setlhopha sa bakwadi ba ba nang le maitemogelo go tshegetsa Kharikhulamo le Maikemisetso a Polelo Tekanyetso (CAPS).

R99.82

Available on back-order

Description

er jwa Dipalo ya Tlhakore lwa Motheo le tlhabolotswe ka go kgethega ke setlhopha sa bakwadi ba ba nang le maitemogelo go tshegetsa Kharikhulamo le Maikemisetso a Polelo Tekanyetso (CAPS). Khoso e e ntshwa e e bonolo go dirisiwa ga e thuse fela barutwana go nna ditswerere tsa diteng tse di tlhokegang le bokgoni mo serutweng, fela e ba fa motheo o o kgonegang o o molemo o ba tla agang kitso ya bona ya Dipalo. Study & Master jwa Dipalo e dirilwe ka dirwe tse tse di botlhokwa: Buka ya Morutwana e e akaretsang le go tlamela: ditirwana tse di tlhophilweng go ya ka seemo tse di tlhabololang botswerere jwa barutwana le go tihaloganya mo dikarolong tsa diteng tse di totobatswang ke lokwalo lwa CAPS, dikao tse di theetsweng ka maitemogelo a barutwana. Buka ya Tiro e e botlhokwa e tlamela: dipapetlana tse di lekaneng go tiisa ditirwana tse di dirisitsweng mo bukeng ya barutwana, ditirwana go oketsa bokgoni jwa mesifa e e tshesane. Kaedi ya Morutabana e e fetogang: ditirwana tse di oketsang tsa phaposiborutelo go itsise le go tiisa tiro e e dirilweng mo Bukeng ya Morutwana le Buka ya tiro, tshedimosetso ka go ruta le tlamelo ya ditirwana tsotlhe mo didirisong tsa morutwana, kaelo go ditirwana tsa setlhopha sotlhe, go ruta setlhopha se se nnye le tiro e e ikemetseng, matlharekwalo le dikao tse di tshwantshiwang ka go fothokhopiwa.