Study & Master IziBalo Ifayile Katitshala Ibanga loku-1

I-Study & Master IziBalo yoMgangatho oseZantsi iqulunqwe ngokukhethekileyo liqela lababhali ukuxhasa iSteyitimenti soMgaqonkqubo weKharityhulamu noVavanyo (CAPS).

R342.98

Available on back-order

Description

I-Study & Master IziBalo yoMgangatho oseZantsi iqulunqwe ngokukhethekileyo liqela lababhali ukuxhasa iSteyitimenti soMgaqonkqubo weKharityhulamu noVavanyo (CAPS). Le khosi intsha nekulula ukuyisebenzisa ayincedi kuphela abafundi ukugqwesa ulwazi nezakhono zesifundo, kodwa ibanika esona siseko sifanelekileyo sokwakhela ulwazi lwabo lweMathemika. I-Study & Master IziBalo senziwe ngezi zahlulelo zingundoqo zilandelayo: Incwadi yabaFundi egqibeleleyo inika: imisetyenzana ehleliweyo ephuhlisa izakhono zabafundi nokuqonda kuso ngasinye isifundo esichazwe lixwebhu le CAPS, imizekelo egxila kubomi obuphilwa ngabantwana. Incwadi yoMsebenzi ethe xaxe inika: amaphepha omsebenzi okubethelela imisetyenzana ebiyenziwe kwiNcwadi yabaFundi yoMsebenzi, imisetyenzana yokuphuhlisa izakhono ezidibene nentshukumo yamalungu. Isikhokelo Sikatitshala esinobuchule siquka: imisetyenzana yaseklasini eyongezelelweyo ukwazisa nokubethelela umsebenzi owenziwe kwiNcwadi yoMfundi neNcwadi yoMsebenzi, amacebo okufundisa nenkxaso yayo yonke imisetyenzana kwimatheriyeli yabafundi, Isikhokelo kwimisetyenzana yeklasi yonke, ukufundisa amaqela amancinci nomsebenzi owenziwa ngumntwana eyedwa. Amaphepha okurekhoda afotokopekayo kunye neetempleyiti.