Study & Master Tibalo Incwadzi Yemfundzi Libanga leku-1

Study & Master Tibalo teSigaba Sabokhewana tentiwe licembu lebabhali lababomnkantjubovu kusekela Sitatimende Senchubomgomo Yekharikhulamu Nekuhlola (i-CAPS)

R82.67

Available on back-order

Description

Study & Master Tibalo teSigaba Sabokhewana tentiwe licembu lebabhali lababomnkantjubovu kusekela Sitatimende Senchubomgomo Yekharikhulamu Nekuhlola (i-CAPS). Lesifundvo lesisha futsi lesisebentiseka kalula asisiti-nje kuphela bafundzi kutsi bati tintfo nemakhono labalulekile esifundvweni, kepha sibaniketa sisekelo lesingusonasona labatawakhela kuso lwati lwabo lweTibalo. Study & Master Tibalo sakhiwe ngaleticenye letisisekelo letilandzelako: Incwadzi Yemfundzi lebanti iniketa: imisebenti lehlelwe ngemazinga latfutfukisa emakhono nekuvisisa umkhakha ngamunye wekufundza loncunywe ngumculu we-CAPS, tibonelo letimiselwe kuloko bafundzi labahlangabetene nako emphilweni. Incwadzi Yekusebentela lebanti iniketa: emaphepha ekusebentela lahlanganisa imisebenti leyentiwe eNcwadzini Yemfundzi, imisebenti leyenta letfutfukisa iminyakato yeminwe ngendlela lefanele. Incwadzi Yathishela lenemasu ekwenta lokusha ifaka ekhatsi: imisebenti yaseklasini leyengetiwe lengenisa ibuye ihlanganise imisebenti leyentiwe Encwadzini Yemfundzi kanye Nencwadzi Yekusebentela, emasu ekufundzisa kanye nekwesekela yonkhe imisebenti lesencwadzini yemfundzi, kukhonjwindlela kuyo yonkhe imisebenti yaseklasini, kufundzisa emacembu lamancane kanye nekusebenta ngamunye ngekutimela, emaphepha ekurekhoda nemathempulethi lafothokhophekako.