Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Incwadi Yomfundi Ibanga le-10

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala.

R186.62

SKU: 9781107603370 Categories: ,

Description

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Incwadi Yomfundi: Le ncwadi yahlulwe yaba ziikota ezine ezahlulwe ngokwezahluko. Iikota ezintathu zokuqala zinezahluko ezithathu ize ikota yesine ibe nezahluko ezibini kunye nako konke okuphathelele noviwo. Ikota nganye inombala ozahlula ngayo kwezinye iikota. Imifanekiso nemibala ekule ncwadi ivuselela umdla neengcinga zomfundi. Kukho imisebenzi efuna ulwazi nezakhono zokuhlalutya nokutolika. Kukho imisebenzi eliqela eza kunceda umfundi akwazi ukuzilungiselela uviwo.