Study & Master Mmetse Puku ya Moithuti Mphato wa 2

Mmetse wa Study & Master wa Kgaolo ya Tlase o tsweleditswe ka kgethego ke sehlopha sa bangwadi ba maitemogelo go thekga Setatamente sa Lenaneothuto le Molawana wa Tekolo (CAPS).

R89.73

Available on back-order

SKU: 9781107607361 Categories: , ,

Description

Mmetse wa Study & Master wa Kgaolo ya Tlase o tsweleditswe ka kgethego ke sehlopha sa bangwadi ba maitemogelo go thekga Setatamente sa Lenaneothuto le Molawana wa Tekolo (CAPS). Thuto yeo ye ntshwa le go somisega bonolo ga e thuse fela baithuti go kgona go swara diteng tse bohlokwa le mabokgoni thutong, eupsa go ba fa motheo wa kgonego o mokaone mo ba ka agago tsebo ya bona ya Mmetse. Mmetse wa Study & Master o dirilwe ka diteng tsa motheo tse: Puku ya Moithuti ye kwesisegago e aba: • mesongwana yeo e hlophilwego yeo e tsweletsago mabokgoni a baithuti le kwesiso go mafelo a diteng a mangwe le a mangwe ao a ngwadilwego ka go tokomane ya CAPS • mehlala yeo e theilwego go maitemogelo a moithuti. Puku ya Mosomo ya makgonthe e aba: matlakala a mosomo a mantsi go tiisetsa mesongwana yeo e dirilwego ka go Puku ya Moithuti mesongwana e thusa ka mabokgoni a tshepetso ya ditho tsa mmele. Mosupatsela wa Morutisi wa botlhami e aba: mesongwana ya phapose ya tlaleletso go tsebisa le go tiisetsa mosomo wo o dirilwego ka go Puku ya Moithuti le Puku ya Mosomo, dikeletso tsa go ruta le thekgo ya mesongwana ka moka ka go didiriswa tsa moithuti, tlhahlo go mesongwana ya mphato ka moka, go ruta dihlotswana le mosomo wa boikemo, matlakala a go rekhota a go fothokhophiwa le dithempoleiti.