Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Ibanga Incwadi Yomfundi le-12

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa usulungeko. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo ikho kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala

R252.19

Available on back-order

SKU: 9781107603417 Categories: ,

Description

I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa usulungeko. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo ikho kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Incwadi Yomfundi: Le ncwadi yahlulwe yaba ziikota ezine ezahlulwe ngokwezahluko. Iikota ezintathu zokuqala zinezahluko ezithathu ize ikota yesine ibe nezahluko ezibini kunye nako konke okuphathelele noviwo. Ikota nganye inombala zahlula ngawo kwezinye iikota. Imifanekiso nemibala ekule ncwadi ivuselela umdla neengcinga zomfundi. Kukho imisebenzi efuna ulwazi nezakhono zokuhlalutya nokutolika. Kukho imisebenzi eliqela eza kunceda umfundi akwazi ukulungiselela uviwo.